World Natural Heritage World Geopark The First National Forest Park of China
shuire@gmail.com ZJJOnine

Zhangjiajie tourism main attractions collection

Wulingyuan District 2017/05/11 View:2480

1.Wulingyuan Core Scenic Spots

Zhangjiajie national forest park

Yellow stone village(Huangshizhai)

Golden whip stream(Jinbianxi)

Yaozi village(Yaozizhai)

Yangjiajie(Peak wall)

Yuanjiajie(Avatar mountain)

Yuanjia ancient village

Tianzi mountain(Tianzishan)

Ten-mile gallery